×
Разпусни активно с Corona

ПРАВИЛА

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията “Разпусни активно с Corona”, наричана по-нататък Промоцията, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Източен“№ 69, ЕИК 825347340, наричана по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Промоцията на coronabeer.bg и могат да бъдат достъпвани там през целия период на Промоцията.

2.3. Всички заинтересувани могат да получават информация и консултация по време на Промоцията, чрез изпращане на e-mail на corona.bulgaria@gmail.com.

2.4. Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията, като промените влизат в сила след публикуването им на coronabeer.bg

2.5. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията се организира и провежда само на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Промоцията.

4.2. В Промоцията нямат право да участват служителите на „КАМЕНИЦА” АД, агенция „Суинг” ООД, както и членовете на семействата им.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 3 август и продължава до 5 септември, 2021 г.

5.2. 23:59:59 часа на 5 септември, 2021 г. е крайният срок, в който участник в Промоцията може да регистрира промо код и да разбере веднага дали печели Corona плажен тенис сет или GoPro Hero7 Silver екшън камера.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

6.1. В Промоцията участва бира Corona – бутилка 355 мл.

6.2. В Промоцията участват само обекти, обозначени с рекламен материал. Пълен списък с обектите е наличен на:coronabeer.bg

ЧАСТ 7. НАГРАДИ

7.1. Наградите, които могат да бъде спечелени при участие в Промоцията, са:

награда брой снимка
Corona шапка 5100
Corona шапка
Corona плажен тенис сет 34
Corona плажен тенис сет
GoPro Hero7 Silver екшън камера 5
GoPro Hero7 Silver екшън камера

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

8.1. За да участва за награда от Промоцията, участникът трябва да поръча 2 бр. бутилка Corona 355 мл. в обект, обозначен с рекламен материал съгласно т.6.2. по-горе.

8.2. При плащане Участникът получава запечатана промо карта. При отваряне на картата, участникът може да спечели веднага Corona шапка като наградата се получава на място в обекта, в който са поръчани 2 бр. бутилка Corona 355 мл.

8.3. Ако на промо картата има код, той трябва да бъде регистриран на coronabeer.bg, като участникът има шанс да спечели веднага 1 от 34 броя Corona плажен тенис сет или 1 от 5 броя GoPro Hero7 Silver екшън камера.

8.4. При регистрация на промо кода, системата автоматично извършва теглене и проверка дали посоченият промо код е валиден и участниците, регистрирали промо код, разбират веднага дали печелят Corona плажен тенис сет или GoPro Hero7 Silver екшън камера.

8.5. Спечелилият участник следва да попълни необходимите данни на сайта за получаването на наградата.

8.6. Спечелилите участници са длъжни да пазят промо картата с печелившия код и да го представят при получаване на наградата си.

8.7. Участниците могат да регистрират неограничен брой промо кодове в рамките на Промоцията.

ЧАСТ 9. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградите се предоставят лично и само и единствено на участници, имащи право на участие в Промоцията, упоменати в ЧАСТ 4 по-горе, като
- Corona шапка се получава на място в обекта от списъка по т.6.2. по-горе, в който са закупени;
- Corona плажен тенис сет или GoPro Hero7 Silver екшън камера се получават от спечелилия участник в срок до 30 работни дни от регистриране на промо картата и предоставяне на необходимите данни на сайта за извършване на доставката.
В случай, че участникът не желае да предостави адрес за доставка, може да се свърже с организатора чрез контактите, посочени в т.2.3. по-горе и да договори получаването на наградата от офис на Организатора. В този случай получаването се извършва само в работен ден и в рамките на работното време на Организатора, като всички разходи за получаването на наградата от офис на Организатора (пътуване от и до офиса и други) са за сметка на спечелилия участник.

9.2. Ако участникът е посочил неточен или некоректен пощенски адрес при регистрацията си на сайта или не бъде открит на адреса, куриерът прави опит да се свърже с него до три пъти на посочения от участника телефон за уговаряне получаването на наградата, респективно оставя (залепва) съобщение в съответната пощенска кутия или на видно място на адреса (включително на входа на жилищната или офис сградата, където същият се намира, когато не е възможен достъп до адреса или пощенската кутия). Организаторът не носи отговорност за недоставяне на награда в горните случаи, ако участникът не е предоставил телефон за контакт или ако не бъде открит на предоставения от него телефон за контакт, както и в случай че е предоставил неактивен или некоректен телефон за контакт, както и в случаите, когато е бил надлежно уведомен за посещението на куриера чрез оставяне (залепване) на съобщение, но не е потърсил своята награда. Организаторът не носи отговорност за награди, непотърсени от куриера в срок от 30 дни след предоставяне на данни от спечелилия участник.

Спечелилите участници удостоверяват, че са навършили 18 години, в случай че служителят в обекта има съмнения за това и поиска участникът да удостовери реалната си възраст. Ако служителят/куриерът установи, че спечелилият не е пълнолетен към началната дата на Промоцията, т.е. участникът не е имал право да участва в Промоцията, участникът няма право да получи награда и Организаторът и неговите представители не му предоставят наградата.

9.4. При получаване на награда Сет за плажен тенис или GoPro Hero7 Silver екшън камера. участникът е длъжен да предаде на Организатора промо картата, с която е спечелил, а куриерът да свери кода. В противен случай и ако има несъответствия, участникът няма право да получи наградата.

9.5. Наградите се доставят в работни дни между понеделник и петък, от 10:00 до 17:00 часа. Не е допустима доставка до офис на куриерска фирма.

ЧАСТ 10. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по спорове за собственост на промо карти.

10.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху промо карти, не засягат и не опорочават предоставянето на награда от страна на Организатора по реда на настоящите Официални правила.

10.3. Организаторът не отговаря за качеството на наградите.

10.4. Организаторът не носи отговорност за действията и бездействията на негови подизпълнители, с които си е послужил при организиране и провеждане на Промоцията.

10.5. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги, извън контрола на Организатора.

10.6. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата на Промоцията, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването от страна на Участник.

10.7. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Промоцията ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоцията.

ЧАСТ 11. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

11.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани и/или заменяни и нямат паричен еквивалент.

ЧАСТ. 12. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПУБЛИЧНОСТ.

12.1. Организаторът поема задължението, съгласно правилата на закона за защита на личните данни и регламент 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от участниците в промоцията, единствено по повод и във връзка със или доколкото се налага от промоцията.

12.2. Включвайки се в промоцията на организатора, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на организатора определените от организатора лични данни. Организаторът може да обработва личните данни на участниците самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, с които той си сътрудничи във връзка с промоцията, а именно: агенция-подизпълнител, дружествата, избрани от организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет страницата на Corona, куриерските фирми, използвани за доставка на наградите, др. Тези трети лица се задължават да спазват съответните стандарти на защита на личните данни.

12.3. С участието си в промоцията участниците се потвърждават, че са наясно с това, че организаторът и посочените негови партньори могат да обработват предоставените във връзка с участието в промоцията лични данни за целите, както са посочени по-долу:

• администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците, последваща идентификация и предоставяне на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на условията на промоцията: три имена, телефонен номер, адрес за доставка на наградата (на основание необходимостта от сключването и изпълнението на договор при условията на тези официални правила) в случай че спечелилият участник не желае да предостави адрес за доставка или други данни, необходими за доставката на наградата, спечелилият може да се свърже с организатора на посочените в т.2.3. По-горе контактни данни и да организира получаването на наградата от офис на организатора съгласно т.9.1. По-горе;

• изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на организатора (ако е приложимо), на основание легитимния интерес на организатора от изготвянето на такива доклади. Участниците имат право на възражение срещу обработването на личните им данни за тази цел, което следва да се подаде в писмена форма до организатора;

• публикуване на имена, снимки, или други материали, съдържащи имена или образи на спечелилите участници, на страницата на Corona, и/или в други информационни канали, използвани в аудио, печатни и видео материали от организатора или в публична комуникация към медиите, с цел и на основание легитимния интерес на организатора от популяризиране на промоцията, продуктите и маркетинговите активности на организатора. За избягване на съмнение, организаторът не дължи допълнително заплащане във връзка с такива публикации. Всяко спечелило лице има право на безусловно възражение срещу такива публикации, подадено в писмена форма до организатора.

• изпълнение на законови задължения по ЗДДФЛ – данни, необходими с оглед документирането на предоставянето на наградата, както и за деклариране и заплащане на дължимите данъци, съобразно с и на основание предвиденото в ЗДДФЛ.

12.4. Участието на потребителите в промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие.

12.5. Предоставените от участниците лични данни се съхраняват дотолкова, доколкото това е необходимо според продължителността на промоцията, определянето на спечелилите участници, предоставяне на наградите, доказване на съответствие със законовите изисквания за провеждане на промоцията.

12.6. Участниците имат право на информация и достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, право на преносимост на данните, правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране, право на възражение, право да подадат жалба до надзорния орган по защита на личните данни – комисия по защита на личните данни, адрес: бул. „Цветан Лазаров“, № 2. Всеки участник може да се запознае с прилаганата от организатора политика за защита на личните данни натози линк.

12.7. Участник има право по всяко време да оттегли съгласието си за обработване на личните си данни, като:
- в случай че участник, спечелил сет за плажен тенис или екшън камера, откаже да предостави личните си данни (в т.ч. и не постигне съгласие за получаване на наградата от офис на организатора) или ако оттегли съгласието си за обработване на личните си данни преди да е получил наградата – същият губи правото си да получи награда, като в този случай организаторът не носи каквато и да било отговорност пред участника за неполучаването на награда.
- в случай че участник, спечелил сет за плажен тенис или екшън камера, оттегли съгласието си за обработване на личните си данни след получаването на наградата, организаторът има право, доколкото има законен интерес за това, в т.ч. за целите на счетоводно и данъчно отчитане, да продължи да обработва личните данни на участника.

12.8. Всеки участник има право да се свърже с организатора, на посочените в т.2.3. По-горе контактни във връзка с всеки въпрос относно обработването на личните данни във връзка с промоцията.

ЧАСТ 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

13.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация.

ЧАСТ 14. СПОРОВЕ

14.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

Corona bottle